Polityka prywatności

O polityce prywatności

Niniejsza Polityka w zakresie przetwarzania danych osobowych i poufność danych osobowych (zwana dalej Polityką) dotyczy wszystkich informacji, które Www.modafinilpolska24.comi / lub podmioty z nią powiązane, w tym wszystkie osoby, które do niej należą grupa, która Www.modafinilpolska24.com, może otrzymywać informacje o użytkowniku podczas korzystania ze stron internetowych, usług, usług, programów i produktów Www.modafinilpolska24.com(dalej: Usługi), a także podczas wykonywania Www .www.modafinilpolska24.comjej podmioty stowarzyszone z umowami i umowami zawartymi z użytkownikiem w związku z korzystaniem z Usług. Zgoda użytkownika na przekazanie danych osobowych (danych osobowych), która jest przekazywana zgodnie z niniejszą Polityką w ramach relacji z jedną z osób należących do grupy osób www.modafinilpolska24.com, dotyczy wszystkie osoby należące do tej grupy osób.

Korzystanie z Usług oznacza bezwarunkową zgodę użytkownika na niniejszą Politykę i warunki przetwarzania jej danych osobowych określonych w niej oraz korzystanie z narzędzi automatyzacji i potwierdza, że ​​udzielając takiej zgody, działają swobodnie, poprzez swoje będzie i w twoim interesie; W przypadku braku zgody na te warunki użytkownik musi powstrzymać się od korzystania z Usług.

Dane osobowe użytkowników otrzymywane i przetwarzane przez www.modafinilpolska24.com

W ramach niniejszej Polityki „dane osobowe użytkownika” oznaczają:

 • Dane osobowe, które użytkownik podaje o sobie podczas rejestracji (tworzenia konta) lub w trakcie korzystania z Usług, w tym dane osobowe użytkownika. Informacje wymagane do świadczenia usług (świadczenie usług) są specjalnie oznaczone. Użytkownik podaje inne informacje według własnego uznania.
 • Dane, które są automatycznie przesyłane do Usług w trakcie ich używania za pomocą oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu użytkownika, w tym adres IP, informacje o plikach cookie, informacje w przeglądarce użytkownika (lub inny program, za pomocą którego są one dostęp do usług), czas dostępu, adres żądanej strony.
 • Inne informacje o użytkowniku, jeśli ich gromadzenie i / lub dysponowanie jest określone w dokumentach regulacyjnych poszczególnych Usług.

Niniejsza Polityka dotyczy tylko Usług www.modafinilpolska24.com. Www.modafinilpolska24.comnie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony osób trzecich, w których użytkownik może kliknąć linki dostępne na stronach www.modafinilpolska24.com. W takich witrynach użytkownik może zbierać lub żądać innych danych osobowych i mogą być podejmowane inne działania.

Www.modafinilpolska24.comw ogólnym przypadku nie weryfikuje dokładności danych osobowych podanych przez użytkowników i nie kontroluje ich zdolności prawnej. Jednak www.modafinilpolska24.comzakłada, że ​​użytkownik podaje wiarygodne i wystarczające dane osobowe na tematy zaproponowane w formularzu rejestracyjnym, że dane osobowe wskazane przez niego podczas rejestracji należą do niego osobiście i aktualizuje te informacje. Ryzyko podania nieprawdziwych informacji ponosi użytkownik, który je podał.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych jest ważna bezterminowo od momentu zarejestrowania się użytkownika na stronie i nie wymaga okresowego potwierdzenia. Www.modafinilpolska24.combędzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane lub do spełnienia wymagań prawnych i przepisów.

Cele gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników

Www.modafinilpolska24.comgromadzi, przetwarza i przechowuje tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia Usług i świadczenia usług (wykonania umów i umów z użytkownikiem), ściśle zgodnie z obowiązującymi przepisami hiszpańskimi.

Www.modafinilpolska24.commoże wykorzystywać dane osobowe użytkownika do następujących celów:

 • Identyfikacja części w ramach umów i umów z www.modafinilpolska24.com;
 • Przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych użytkownika www.modafinilpolska24.com;
 • Komunikacja z użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, żądań i informacji o korzystaniu z Usług, świadczeniu usług, a także przetwarzanie żądań i wniosków przez użytkownika;
 • Poprawa jakości usług, łatwość użytkowania, rozwój nowych usług;
 • Orientacja materiałów reklamowych;
 • Przeprowadzanie badań statystycznych i innych badań w oparciu o anonimowe dane.

Warunki przetwarzania danych osobowych użytkownika i ich przekazywania stronom trzecim:

 • W odniesieniu do danych osobowych użytkownika zachowana jest jego poufność, z wyjątkiem przypadków, w których użytkownik dobrowolnie podaje informacje o sobie w celu ogólnego dostępu do nieograniczonej liczby osób. Korzystając z niektórych usług (na przykład blogu), użytkownik wyraża zgodę na to, że pewna część jego danych osobowych jest publicznie dostępna.

Www.modafinilpolska24.comma prawo do przenoszenia danych osobowych użytkownika na osoby trzecie w następujących przypadkach:

 • Użytkownik wyraził zgodę na takie działania;
 • Przeniesienie jest konieczne w kontekście korzystania przez użytkownika z określonej Usługi lub świadczenia usług na rzecz użytkownika;
 • Przeniesienie jest przewidziane przez ustawodawstwo hiszpańskie lub inne obowiązujące ustawodawstwo w ramach procedury ustanowionej przez prawo;
 • Takie przeniesienie następuje w ramach sprzedaży lub innego przeniesienia działalności gospodarczej (w całości lub w części), natomiast jednostka przejmująca przechodzi na wszystkie obowiązki związane z przestrzeganiem warunków niniejszej Polityki w odniesieniu do otrzymanych przez niego danych osobowych. ;
 • Aby chronić uzasadnione prawa i interesy Www.modafinilpolska24.comlub stron trzecich w przypadkach, w których użytkownik narusza Warunki korzystania z Www.modafinilpolska24.com.

Dane osobowe zmodyfikowane przez użytkownika

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić (zaktualizować, uzupełnić) podane przez siebie dane osobowe lub ich część, a także parametry ich poufności, korzystając z funkcji edycji danych osobowych w sekcji „Moje konto”. Użytkownik ma prawo żądać od Www.modafinilpolska24.comwyjaśnienia, zablokowania lub zniszczenia (usunięcia) podanych przez niego danych osobowych lub ich części, jeżeli dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, niedokładne lub nie są konieczne do określonego celu. przetwarzanie, a także przyjmowanie środków prawnych chroniących Twoje prawa.

Środki stosowane w celu ochrony danych osobowych użytkowników:

 • Www.modafinilpolska24.compodejmuje niezbędne i wystarczające środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także innymi nielegalnymi działaniami stron trzecich.

Zmiana polityki prywatności. Obowiązujące prawo

Www.modafinilpolska24.comma prawo modyfikować niniejszą Politykę prywatności. Podczas wprowadzania zmian w bieżącym wydaniu wskazana jest data ostatniej aktualizacji. Nowa wersja Polityki obowiązuje od momentu jej opublikowania na stronie www.modafinilpolska24.com, chyba że nowa wersja Polityki stanowi inaczej.

Obecne wydanie jest zawsze dostępne i dostępne na stronie internetowej www.modafinilpolska24.com.

Sprzężenie zwrotne. Pytania i sugestie

Wszelkie sugestie lub pytania związane z niniejszymi Zasadami należy zgłaszać do działu obsługi użytkowników.