Regulamin użytkowania

Ogólne warunki dostępu do strony www.modafinilpolska24.com

Niniejsze warunki dostępu do strony stanowią prawnie wiążącą umowę użytkownika (zwaną dalej „Umową”) między Modafinil Polska24 a Użytkownikiem zarejestrowanym na stronie www.modafinilpolska24.com(zwanej dalej „Stroną”).

Strona jest rozpowszechniana w globalnej internetowej sieci komputerowej i zawiera informacje, materiały i dane dostarczone przez Modafinil Polska24 i strony trzecie.

Użytkownik to osoba zarejestrowana w Witrynie, która jest jedną ze stron niniejszej Umowy. Dostęp użytkownika do strony (tj. Użytkownika, który wprowadza swoją nazwę użytkownika i hasło do systemu autoryzacji strony i autoryzowanego logowania użytkownika na stronie) oznacza, że ​​użytkownik akceptuje i zgadza się przestrzegać wszystkie następujące warunki niniejszej Umowy.

Rejestracja użytkowników w Witrynie jest prowadzona przez Modafinil Polska24. W celu rejestracji Użytkownik zgadza się na przeprowadzenie procedury rejestracji i dostarczenie wiarygodnych i kompletnych informacji o problemach zaproponowanych w formularzu rejestracyjnym, a także na bieżąco aktualizować te informacje. Płatność za rejestrację dokonywana jest według cen (stawek) Modafinil Polska24, obowiązujących w momencie płatności.

W zależności od rodzaju rejestracji, Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje różne formaty uczestnictwa w projekcie Modafinil Polska24:

„Udział w projekcie” jest okazją do przyłączenia się do specjalnego świata otwartego dla uczestników projektu „Modafinil Polska24”. Ten format uczestnictwa uprawnia Cię do uczestnictwa w ekskluzywnym programie wydarzeń:

 • prywatne konferencje;
 • premiery;
 • postępy dużych wystaw;
 • specjalne pokazy filmów;
 • próby wieczorowe;
 • rabaty, bonusy i oferty specjalne w najlepszych sklepach, restauracjach i muzeach.

Masz również możliwość:

 • dyskutować ze wszystkimi użytkownikami;
 • Skomentuj wszystkie materiały w Witrynie i magazyn Modafinil Polska24 („Modafinil Polska24”);
 • zadawaj pytania bohaterom otwartych wywiadów;
 • otrzymywać zaproszenia na wydarzenia od innych użytkowników;
 • zapraszaj użytkowników na swoje wydarzenia.

Ponadto pełny dostęp do wszystkich informacji dostępnych dla użytkowników: uwagi redakcyjne; kolumny praw autorskich; dyskusje; otwarte wywiady; wersje online magazynu Modafinil Polska24 („Modafinil Polska24”) (wszystkie materiały są prezentowane, gdy tylko są gotowe, i można samemu zobaczyć, jak pojawia się problem); unikalne ilustracje i inne dodatkowe materiały, które istnieją tylko w internetowej wersji magazynu Modafinil Polska24 („Modafinil Polska24”); Pełne archiwa magazynu Modafinil Polska24 („Modafinil Polska24”).

„Subskrypcja online witryny” to możliwość prowadzenia osobistego bloga, omawiania go ze wszystkimi użytkownikami; komentuj wszystkie materiały w Witrynie

Zalety dyskusji zapewnionej użytkownikowi (to znaczy możliwość dyskusji ze wszystkimi użytkownikami, komentowania wszystkich materiałów w Witrynie i czasopisma na stronie („Modafinil Polska24”), zadawania pytań bohaterom otwartych wywiadów itp. , są przekazywane Użytkownikowi pod warunkiem wskazania jego imienia i adresu e-mail, przesłania zdjęcia, a także z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy.

Użytkownicy gwarantują, że działają pod własnymi nazwami i ze swoimi zdjęciami.

Niniejsza Umowa określa warunki dostępu do Strony, które obejmują:

 • warunki korzystania z materiałów opublikowanych na stronie;

Niniejsza Umowa, w całości lub w części, może zostać zmodyfikowana przez Modafinil Polska24 w dowolnym czasie jednostronnie i bez specjalnego uprzedniego powiadomienia. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie i staje się obowiązkowa dla wszystkich Użytkowników od momentu opublikowania nowej wersji Umowy w Witrynie.

Warunki korzystania z materiałów opublikowanych na stronie

Wszelkie informacje publikowane w Witrynie (w tym artykuły, teksty, zdjęcia fotograficzne, materiały wideo, nagrania audio, ilustracje, projektowanie stron internetowych, a także wybór, lokalizacja i systematyzacja) podlegają własności intelektualnej i są chronione zgodnie z hiszpańskie prawo dotyczące ochrony własności intelektualnej.

Modafinil Polska24 jest właścicielem wyłącznych praw do określonych informacji (z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w treści informacji opublikowanych w Witrynie i innych warunkach użytkowania określonych w umowie z właścicielem praw autorskich) i reprezentuje zainteresowania autorów materiałów opublikowanych na stronie.

Dozwolone jest cytowanie materiałów tekstowych (dzieł literackich) publikowanych w Witrynie, z zastrzeżeniem następujących warunków:

 • objętość cytowania nie może przekraczać 10% całkowitej objętości tekstu;
 • cytując, należy podać nazwisko autora tekstu, imię „Modafinil Polska24” i hiperlink www.modafinilpolska24.com.

Wszelkie inne wykorzystanie artykułów, fotografii, ilustracji i wszystkich innych materiałów w Witrynie bez pisemnej zgody Modafinil Polska24, w tym kopiowanie (w tym nagrywanie na nośnikach pamięci), powielanie (w tym powielanie na stronach internetowych dla dowolnych przeznaczenie (w tym recenzje), przetwarzanie, dystrybucja, nadawanie, komunikacja kablowa dla ogółu społeczeństwa, udostępnianie opinii publicznej za pośrednictwem Internetu, w jakikolwiek inny sposób, jest zabronione i niesie odpowiedzialność na mocy przepisów POLSCE w sprawie ochrona własności intelektualnej.

Użytkownik zgadza się korzystać z Witryny wyłącznie w celach, które nie są sprzeczne z przepisami obowiązującymi w Polsce, a także zasadami moralności, racjonalności i moralności. Wszelkie materiały publikowane w Witrynie mogą zostać usunięte, jeśli ich zawartość jest sprzeczna z polityką redakcyjną Witryny lub prawem hiszpańskim.

Użytkownik zobowiązuje się nie publikować w Witrynie w żaden sposób i nie wysyłać w żadnym miejscu za pośrednictwem Witryny następujących materiałów:

naruszanie prawa, zawieranie gróźb i zniewag, dyskredytowanie innych osób, naruszanie praw obywateli do prywatności lub porządku publicznego, które są obsceniczne, obraźliwe, naruszają ogólnie przyjęte zasady dobrej formy;

naruszać, w takim czy innym stopniu, honoru i godności, reputacji biznesowej, praw i interesów innych osób chronionych przez prawo;

 • promowanie lub zawieranie wezwań do podżegania do nienawiści religijnej, rasowej lub etnicznej, które zawierają próby podżegania do wrogości lub nawoływania do przemocy;
 • który zawiera niedokładne informacje lub oznaki naruszenia prawa na podstawie art. “oszczerstwo”;
 • ogłaszają, zgodnie z ustawodawstwem Polsce, każdy produkt, usługę, pracę i / lub inne produkty działalności, w tym materiały reklamowe, oferty handlowe skierowane do nieokreślonej liczby osób, linki do przedmiotu reklamy oraz informacje o charakterze reklamowym;
 • chronione prawem własności intelektualnej (w tym prawem autorskim, prawem znaków towarowych itp.) i innymi materiałami chronionymi prawem bez odpowiedniej zgody właściciela praw do chronionego materiału. Jednocześnie ciężar dowodu, że umieszczenie materiałów w Witrynie przez Użytkownika nie narusza praw autorskich, pokrewnych i innych praw osób trzecich do opublikowanych materiałów, spoczywa na Użytkowniku.

inne materiały zachęcające inne osoby do nielegalnego zachowania, które pociąga za sobą odpowiedzialność karną, cywilną i inną lub które w jakikolwiek sposób naruszają przepisy obowiązującego prawa.

Działania użytkownika, które w opinii Modafinil Polska24 ograniczają lub utrudniają korzystanie z praw innego użytkownika, który ma dostęp do strony, nie są dozwolone.

Materiały użytkownika są publikowane w Witrynie bez wcześniejszej edycji przez Modafinil Polska24. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność w odniesieniu do materiałów opublikowanych przez niego w Witrynie, które obejmują: za treść tych materiałów, jego zgodność z wymogami prawa, za naruszenie praw osób trzecich do opublikowanych materiałów. przez Użytkownika, w celu zachowania zgodności z postanowieniami niniejszej Umowy użytkownika. Modafinil Polska24 nie ponosi odpowiedzialności za materiały publikowane przez użytkownika na stronie. Użytkownik zobowiązuje się do odszkodowania za wszelkie szkody wynikające z naruszenia przez użytkownika niniejszej Umowy użytkownika i obowiązującego ustawodawstwa Polsce.

Umieszczając dowolne materiały w sekcjach Witryny (w tym komentarze, recenzje, odpowiedzi) do użytku publicznego, Użytkownik automatycznie przyznaje Modafinil Polska24 (lub potwierdza, że ​​właściciel takich materiałów przekazał Modafinil Polska24) bezpłatne, stałe, nieodwołalne, niewyłączne prawo ( niewyłączna licencja) na terytorium wszystkich krajów świata przez cały okres ochrony praw autorskich przewidzianej przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej w odniesieniu do takich materiałów, z prawem do sublicencjonowania stronom trzecim, do korzystania z materiały w następujący sposób:

 • reprodukcja materiałów, to znaczy produkcja jednej lub więcej kopii materiałów lub ich części w dowolnej formie materiałowej, w tym w postaci nagrań dźwiękowych lub wideo, trójwymiarowa produkcja jednej lub więcej kopii dwuwymiarowej pracy, oraz w dwóch wymiarach jednej lub więcej kopii trójwymiarowego dzieła;
 • dystrybucja materiałów poprzez sprzedaż lub inne postępowanie z oryginałem lub kopiami;
 • publiczne wyświetlanie materiałów, to jest każda demonstracja oryginału lub kopii utworu bezpośrednio lub na ekranie z wykorzystaniem filmów, folii, ramek telewizyjnych lub innych środków technicznych, a także demonstracja pojedynczych zdjęć utworu audiowizualnego bez przestrzegania jego sekwencja bezpośrednio lub za pomocą środków technicznych na miejscu, otwarta na bezpłatne wizyty lub w miejscu, gdzie znaczna liczba osób nie należy do zwykłego kręgu rodzinnego, niezależnie od tego, czy praca jest postrzegana w miejscu jej demonstracji, czy w innym miejsce w tym samym czasie, co pokaz pracy;
 • import oryginału lub kopii materiałów do dystrybucji;
 • wypożyczenie oryginału lub kopii materiałów;
 • publiczna realizacja materiałów, to znaczy prezentowanie utworu na żywo lub przy użyciu środków technicznych (radio, telewizja i inne środki techniczne), a także pokazywanie utworu audiowizualnego (z dźwiękiem lub bez) w otwartym miejscu publicznym lub w miejsce, w którym znaczna liczba osób nie należy do zwykłego kręgu rodzinnego, niezależnie od tego, czy dzieło jest postrzegane w miejscu jego prezentacji lub wystawy, czy w innym miejscu w tym samym czasie, co prezentacja lub wystawa dzieła;
 • transmisja, to znaczy transmisja materiałów publicznie (w tym prezentacja lub prezentacja) drogą radiową lub telewizyjną (w tym przez retransmisję), z wyjątkiem komunikacji kablowej;
 • komunikacja kablowa, to znaczy komunikacja publiczna drogą radiową lub telewizyjną za pomocą kabla, kabla, światłowodu lub podobnymi środkami (w tym za pomocą retransmisji);
 • tłumaczenie lub inne przetwarzanie materiałów;
 • podawać materiały do ​​wiadomości publicznej w taki sposób, aby każdy mógł uzyskać do nich dostęp z dowolnego miejsca iw dowolnym momencie (publicznie);

Prawo do włączania materiałów do innych utworów w jakikolwiek sposób przy użyciu dowolnych środków lub technologii, które są obecnie znane lub mogą zostać wynalezione w przyszłości.

Jednocześnie nie są wymagane żadne dodatkowe formalności, w tym pisemne, w celu potwierdzenia przyznania praw do Modafinil Polska24 przez Użytkownika.

Modafinil Polska24 nie zwraca Użytkownikowi żadnych materiałów opublikowanych przez Użytkownika w Witrynie, nawet w przypadkach przewidzianych w sekcji 4 niniejszej Umowy.

Użytkownikowi nie wolno dostarczać stronom trzecim materiałów zakupionych od Modafinil Polska24 i opłaconych na stronie internetowej za pomocą SMS-a lub karty kredytowej, lub w inny dostępny sposób. W przypadku transferu materiałów zakupionych na stronie internetowej lub na rzecz osób trzecich lub dostępu do nich przy użyciu / z udziałem użytkownika, Modafinil Polska24 zastrzega sobie prawo do anulowania dostępu użytkownika do określonego materiału lub części Witryny.

Odpowiedzialność użytkownika

W odniesieniu do Użytkowników, którzy nie przestrzegają warunków niniejszej Umowy, Modafinil Polska24 zastrzega bezwarunkowe prawo do zawieszenia dostępu do projektu Modafinil Polska24 i / lub dostępu do Witryny i / lub wyłączenia jednej lub więcej zalet dyskusji i / lub lub prawa do tworzenia własnych treści, przez określony czas lub w całości, Modafinil Polska24 ma również prawo do usunięcia wszelkich materiałów opublikowanych w Witrynie. Wybór interwencji jest wyłączną domeną Modafinil Polska24. Wstępne ostrzeżenia o naruszeniu Umowy nie są wysyłane do Użytkowników. Ta klauzula Umowy nie oznacza i nie może być interpretowana jako nakładająca na Modafinil Polska24 obowiązek regularnego moderowania (kontroli nad treścią) materiałów publikowanych w Witrynie.

Użytkownik musi wypłacić odszkodowanie Modafinil Polska24 za szkody, w tym koszty prawne wynikające z materiałów użytkownika, naruszenie postanowień niniejszej Umowy lub naruszenie praw osób trzecich, niezależnie od tego, czy użytkownik jest zarejestrowany, czy nie. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za działania podczas korzystania z Witryny, w tym między innymi opłacenie kosztu dostępu do Internetu podczas wspomnianego korzystania.

Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania, rozpowszechniania w celu sprzedaży lub innej alienacji, a także do wykorzystywania w celach komercyjnych jakiejkolwiek części usług witryny lub materiałów innych osób publikowanych w witrynie (w tym komentarzy i treści innych osób dostępne dla użytkownika na stronie) lub dostęp do nich, chyba że użytkownik otrzymał wspomniane zezwolenie od Modafinil Polska24 lub gdy niniejsza Umowa wyraźnie to przewiduje.